Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer Ordliste

Her kan du læse om karaktersystemer i . Omregningsmetoderne og -skalaerne er kun til brug for uddannelsesinstitutionernes omregning af gymnasiale eksaminer.


Karakterskala gymnasiale uddannelser
Karakterskala videregående uddannelse
Omregningsmetode
Omregningsskala Higher Level fra 2017
Omregningsskala Ordinary level fra 2017
Omregningsskala A1-F skala fra 1991
Omregningsskala  A-F skala frem til 1992


Fag bestås med karakterer mellem A1 og D3 på higher såvel ordinary level. Fag på higher level, bestået med A1-C3, benævnes honours grade. Irland har fået en ny karakterskala fra 2017, se nedenfor.

Karaktererne på et Leaving Certificate beregnes via et pointsystem. Der kan kræves specifikke niveauer som adgangskrav til bestemte uddannelser. Disse krav kan variere mellem institutionerne.

Se også Central Application Office (CAO) (Irlands koordinerede tilmeldingssystem) for yderligere information om det irske karaktersystem og optagelse på professionsrettede uddannelser på videregående uddannelser samt State Examination Commission.

 

Karakterskala i Irland

The Leaving Certificate (Established og LCVP) ( fra 1991)

Skalaens yderpunkter

 

Skala: A1-F

Laveste karakter: Irland = No grade, 0-9 %, (Danmark -3)

Laveste beståkarakter: Irland = D3 (Danmark 2,0)

Øvre grænse for beståkarakter: Irland = A1, 90-100 % (Danmark 12,0)

 

Værdi i %

Karakter på originalsproget

100-90

A1

89-85

A2

84-80

B1

79-75

B2

74-70

B3

69-65

C1

64-60

C2

59-55

C3

54-50

D1

49-45

D2

44-40

D3

39-25

E

24-10

F

9-0

No gradeThe Leaving Certificate (Established og LCVP) ( før 1992)

Skalaens yderpunkter

 

Skala: A-F

Laveste karakter: Irland = No grade, 0-9 %, (Danmark -3)

Laveste beståkarakter: Irland = D (Danmark 2)

Øvre grænse for beståkarakter: Irland = A, 85-100 % (Danmark 12)
 

Værdi i %

Karakter på originalsproget

85-100

A

70-84

B

55-69

C

40-54

D

25-39

E

10-24

F

9-0

Ingen  karakter
 
Matriculation Examination (National University of Ireland)

Skalaens yderpunkter

 

Skala: A-F

Laveste karakter: Irland = under 20 %, (Danmark -3)

Laveste beståkarakter: Irland = D 35% (Danmark 2,0)

Øvre grænse for beståkarakter: Irland = A, 75-100 % (Danmark 12,0)

 

Værdi i %

Karakter på originalsproget

75-100

A

60-74

B

45-59

C

35-44

D

25-34

E

20-24

F

9-0

Ingen  karakter

 

 

Karakterpoint

 

The Leaving Certificate Vocational Programme anvender desuden en skala, der bruges til vurdering af de obligatoriske modulforløb:

Værdi

Karakter på originalsproget

Karakter på dansk

80 - 100%DistinctionUdmærkelse, meget godt
65 - 79%MeritUdmærket, godt
50 - 64%PassedBestået

Til toppen

 

 

Karakterskala for videregående uddannelser*

ClassRange of Marks

First

70-100 %

Upper second

60-69 %

Lower second

50-59 %

Third

40-49 %

Pass

35-39 %

Fail

Below 35 %


Man inddeler karaktererne i : Class I (a 'first'); Class II, Division 1 (an 'upper second'); Class II, Division 2 (a 'lower second'); Class III (a 'third').

* Skalaen gælder for bachelor grader.

Til toppen
Omregningsmetode

Udregning af gennemsnit

 

De omregnede karakterer er enkeltkarakterer. En eventuel gennemsnitsudregning skal derfor foregå, efter at enkeltkaraktererne er omregnet til en dansk karakter i 7-trinsskalaen ud fra tabellen, som er opført nedenfor. Gennemsnit udregnes som et gennemsnit af de danske omregninger.

Omregningen sker på baggrund af minimum 6 beståede fag, hvoraf 2 skal være på higher level. Omregningen baserer sig på alle elevens fag i Leaving Certificate. Hvis et fag er taget på flere niveauer, indgår dog alene faget med karakteren for det højeste niveau.

 

Udregningsmetode for karakterkrav

Den højeste karakter på mindst det krævede fagniveau bruges til omregningen til dansk karakterkrav. Har ansøgeren efterfølgende suppleret og opnået højere karakter i det krævede eller et højere fagniveau, indgår denne karakter i omregningen i stedet for den oprindelige karakter. Karakterer i fag på et lavere niveau, end det krævede, indgår ikke i omregningen.

 

Karakterkrav og medregning af fag/karakterer ved danskkrav: Det vil normalt altid være karakteren i modersmålet, der erstatter dansk ved uddannelsesspecifikke adgangskrav som f.eks. 3- og 5-fagskravet ved medicinstudiet. Studieprøven, som ikke er en gymnasial uddannelse, kan aldrig anvendes.

Hvis der indgår flere karakterer i ét fag, omsæt da først de enkelte karakterer til en dansk karakter efter den danske 7-trinsskala, og udregn dernæst et dansk gennemsnit. Følg i øvrigt adgangsbekendtgørelsernes bestemmelser om karakter- og beståkrav ved specifikke adgangskrav.
Til toppen

 

Omregningsskala (Kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1) Higher level grades (fra 2017-)
Irland
Higher level
Danmark
(7-trins-skalaen)
H1

12

H2

10

H3

7

H4

7

H5

4

H6

4

H72
H8 -3
Statistisk omregning 2018
 Til toppen
 
Omregningsskala (Kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1) Ordinary level grades (fra 2017-) 
 
Irland            
Ordinary level
Danmark
(7-trins-skalaen)
O1

12

O2

10

O3

7

O4

7

O5

4

O6

2

O70
O8-3
 Statistisk omregning 2018
 
 
 
 

Til toppen

 

Omregningsskala (kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1) A1-F skala

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

Irland
(fra 1992 ) 
Danmark
(7-trins-skalaen)
A1

12

A2

10

B1

10

B2

10

B3

7

C1

7

C2

7

C3

4

D1

4

D2

2

D3

2

E

0

F

-3

No grade 

 Opdateret 2018

Til toppen

 

Omregningsskala (kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1) A-F skala frem til 1992
 
Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.
Irland
(frem til 1992)
Danmark
(7-trins-skalaen)
A

12

B

7

C

4

D

2

E

0

F

-3

No grade

 

Opdateret 2018

Til toppen

 

 

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 05-03-2019