Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer Ordliste

Option Internationale du Baccalauréat

 

Eksaminer: Landetype:
  • Option Internationale du Baccalauréat (OIB)
 Internationale eksaminer

Option Internationale du Baccalauréat (OIB)

Status

Option Internationale du Baccalauréat (OIB) er adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark.

Der foretages en officiel omregning af karaktererne til en dansk optagelseskvotient, og ansøgeren vurderes herefter til optagelse på lige fod med ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen i kvote 1 og 2.

Ansøgeren skal opfylde eventuelle fagspecifikke krav.

Normeret længde

9 + 3 år

Indholds- og beståkrav

Den 3-årige almene franske gymnasieuddannelse (baccalauréat général) er opdelt i tre linjer, série ES (économique et social), L (littéraire) og S (scientifique).

Frankrig har revideret sine gymnasieuddannelser i 2019. Det betyder, at de eksisterende linjer - L, ES og S - forsvinder. Foruden en række fag, som vil være fælles for alle elever, vælger eleverne i "2.g". tre særlige fag a 4 timer og 2 særlige fag a 6 timer i "3 g". De første elever med denne eksamen afslutter deres gymnasieuddannelse i 2021. Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Karakterskalaen går fra 0 til 20, hvor 10 er beståkarakter. Den samlede eksamen skal være bestået med et gennemsnit på mindst 10.

Der må gerne indgå eksamenskarakterer på under 10 på karakterbladet (relevé de notes), hvis den samlede eksamen er bestået med 10 eller derover.

Elever, som ikke består med et karaktergennemsnit på 10 i første eksamensrunde, har mulighed for at gå op til genprøve i 2 fag (épreuves de contrôle). Det forudsætter dog, at eleven har fået mindst 8 i det samlede karaktergennemsnit i første runde. Eleven skal for at bestå i anden runde få et samlet karaktergennemsnit på mindst 10.

Siden 1996 kan elever, som ikke har bestået deres eksamen, bevare alle karakterer på 10 eller derover og gå op til reeksamen som privatister inden for de næste 5 år i de fag, hvor de ikke har beståkarakter, for at få en afsluttet, samlet baccalauréat.

Beviserne for den franske baccalauréat består af et eksamensbevis (diplôme) og et karakterblad med eksamensresultaterne (relevé des notes).

Der indgår kun eksamenskarakterer, dog inkl. årskarakterer i idræt, i den franske gymnasieeksamen. Årskarakterer i øvrigt indgår ikke i eksamensresultatet eller på karakterbladet.

Særlige eksaminer ved l'option internationale

En baccalauréat-eksamen avec option internationale med dansk som option består for alle linjer af:

  • En skriftlig og en mundtlig eksamen i dansk sprog og litteratur. Disse to eksaminer erstatter eksaminerne i 1. fremmedsprog
  • En skriftlig og en mundtlig eksamen i historie/geografi, som erstatter den franske eksamen i faget. Den mundtlige eksamen i historie/geografi er altid på dansk, mens eleverne kan besvare den skriftligt stillede eksamen på dansk eller fransk. Opgaven stilles på dansk.

Ud over undervisning i fransk sprog og litteratur samt i dansk sprog og litteratur som modersmålsundervisning har alle elever undervisning i første og andet fremmedsprog.

Eleverne har det samme antal eksaminer som elever, der følger en normal fransk gymnasieuddannelse. Eksamen i første og andet fremmedsprog indgår blandt de obligatoriske eksaminer.

Eleverne ved Option Internationale aflægger eksamen i dansk sprog og litteratur (eller tilsvarende ved andre modersmål) som eksamen i første fremmedsprog. Eksamen i elevernes egentlige første fremmedsprog aflægges derfor som eksamen i andet fremmedsprog.

Eleverne kan vælge enten at aflægge eksamen i det andet fremmedsprog blandt deres to valgfrie eksaminer eller undlade at gå til eksamen i faget. Nogle elever aflægger eksamen i engelsk som andet fremmedsprog som en Cambridge proficiency test helt uden for den franske gymnasieeksamen.

Dokumentationskrav

Diplôme og karakterblad (relevé de notes). Der kan være brug for at se alle de fag, som ansøgeren har haft i sin gymnasieuddannelse m.h.p. at vurdere, om ansøgeren opfylder de fagspecifikke adgangskrav. Det fremgår af en karakterbog (carnet de notes), som indeholder elevens fag, termins- og årskarakterer for 2. og 3. g (première et terminale).

 

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 01-05-2020