Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer Bonus Ordliste


 

 

Eksaminer:

 

Landetype:

  Norden

  

Gymnasieexamen fra högskoleförberedande program (reform GY11, beviser fra 2014-) 

Status mv.

Denne eksamen er adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark.

Adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark i kvote 1 og 2 er:

Ekonomiprogrammet (EK), Estetiska programmet (ES), Humanistiska programmet (HU), Teknikprogrammet (TE), Naturvetenskapsprogrammet (NA) og Samhällsvetenskapsprogrammet (SA), herunder programmer med betegnelsen "närliggende" til et af de fem programmer. 

Der foretages en officiel omregning af karaktererne til en dansk optagelseskvotient, og ansøgeren vurderes herefter til optagelse på lige fod med ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen i kvote 1 og 2.

Ansøgeren skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav

Dokumentbilleder

Normeret længde

9+3 år

Indholds- og beståkrav

Baggrund: Gymnasiereformen (GY11) trådte i kraft med studiestarten sommeren 2011. De første eksaminer efter denne studieordning er aflagt i 2014.

Bevis for en Högskoleförberedende examen skal være bestået med mindst 2250 ud af 2500 point. Følgende fag skal være bestået med mindst karakteren E:

 • Svensk 1-3 eller svensk som andetsprog 1-3,
 • Engelsk 5 og 6,
 • Matematik 1b eller 1c og
 • Gymnasiearbetet (bemærk at gymnasiearbejdet bedømmes bestået/ikke-bestået med henholdsvis karakteren E og F)  

 

Dokumentationskrav

Eksamensbevis for Högskoleforberedende Eksamen, Gymnasieskolen.

Hvis betingelserne for at få en gymnasieeksamen ikke er opfyldt, udstedes et studiebevis. Dette er ikke adgangsgivende.

OBS: Der udstedes slutbetyg frem til 30. juni 2015. Disse kan indeholde både nye og gamle karakterer. 

Til toppen

Gymnasieexamen fra yrkesförberedande program med grundläggande behörighet (reform GY11, beviser fra 2014-)

 

Status mv.

Denne eksamen kan være adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark i kvote 2.

Barn- och fritidsprogrammet (BF), Byg- och anläggningsprogrammet (BA), El- och energiprogrammet (EE), Fordons- och transportprogrammet (FT), Handels- och administrationsprogrammet (HA), Hantverksprogrammet (HV), Hotell-och turismeprogrammet (HT), Industritekniskaprogrammet (IN), Naturbruksprogrammet (NB), Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL), VVS- och fastighetsprogrammet (VF), Vård- och omsorgsprogrammet (VO).

 • Det skal fremgå af eksamensbeviset, at uddannelsen giver grundläggende behörighet i Sverige og
 • den skal desuden opfylde kravet om minimum dansk B-niveau i engelsk og dansk C-niveau i matematik.

Dette krav bortfalder, hvis der optages på baggrund af relevant erhvervsuddannelse eller erhvervsakademiuddannelse jvf. bekendtgørelsen om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Ansøgeren skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav.

Ansøgeren vurderes til optagelse i kvote 2.

Dokumentbilleder

Normeret længde

9+3 år

Indholds- og beståkrav

Baggrund: Gymnasiereformen (GY11) trådte i kraft med studiestarten sommeren 2011. De første eksaminer efter denne studieordning er aflagt i 2014.

Eksamensbevis for Yrkesexamen, Gymnasieskolen skal være bestået med mindst 2250 point ud af mindst 2500 point. Følgende fag skal desuden være bestået med mindst karakteren E:

 • Svensk 1 svensk som andetsprog 1,
 •  Engelsk 5,
 •  Matematik 1 og
 • Gymnasiearbetet (bemærk at gymnasiearbejdet bedømmes bestået/ikke-bestået med henholdsvis karakteren E og F) 

For at give grundläggende behörighet (adgang til videregående studier) i Sverige skal følgende fag desuden være bestået med mindst karakteren E:

 • Svensk 2 og 3 eller svensk som andetsprog 2 og 3, 
 • Engelsk 6

Elever, der ikke har haft svensk 2 og 3 eller svensk som andetsprog 2 og 3 samt engelsk 6, kan supplere med dette på komvux og dermed opnå grundläggende behörighet.

Dokumentationskrav

Eksamensbevis for Yrkesexamen, Gymnasieskolen. Det skal fremgå, at uddannelsen giver grundläggende behörighet, alternativt skal der foreligge dokumentation for supplering.

Hvis betingelserne for at få en gymnasieeksamen ikke er opfyldt, udstedes et studiebevis. Dette er ikke adgangsgivende.

OBS: Der udstedes slutbetyg frem til 30. juni 2015. Disse kan indeholde både nye og gamle karakterer.

 

 

Til toppen

Slutbetyg från Gymnasieskolan

Status

Slutbetyg från Gymnasieskolan (Programgymnasiet) er adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark.

Adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark i kvote 1 og 2 er:

Naturvetenskapsprogrammet (NV-), Samhällsvetenskapsprogrammet (SP-), Estetiska programmet (ES-) og Teknikprogrammet (TE-), herunder programmer med betegnelsen "närliggende" til et af de fire programmer: Der foretages en officiel omregning af karaktererne til en dansk optagelseskvotient, og ansøgeren vurderes herefter til optagelse på lige fod med ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen i kvote 1 og 2.

Ansøgeren skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav.

Adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark i kvote 2 er:

Barn- och fritidsprogrammet (BF-), Byggprogrammet (BP-), Elprogrammet (EC-), Energiprogrammet (EN-), Fordonsprogrammet (FP-), Handels- och administrationsprogrammet (HP-), Hantverksprogrammet (HV-), Hotell-och restaurangprogrammet (HR-), Industriprogrammet (IP-), Livmedelsprogrammet (LP-), Medieprogrammet (MP-), Naturbruksprogrammet (NP-), Omvårdnadsprogrammet (OP-).

Eksamenen skal opfylde kravet om minimum dansk B-niveau i engelsk og dansk C-niveau i matematik. Dette krav bortfalder, hvis der optages på baggrund af relevant erhvervsuddannelse, jf. bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Ansøgeren skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav.
 
Ansøgeren vurderes til optagelse i kvote 2.

Dokumentbilleder

Slutbetyg från Gymnasieskolan 2004
Slutbetyg från Gymnasieskolan 2010

Normeret længde

 9 + 3 år

Indholds- og beståkrav

Baggrund: Programgymnasiet trådte i kraft med studiestarten sommeren 1994. De første eksaminer efter denne studieordning er aflagt i 1997.

Grundlæggende krav: Beviset skal give Grundläggande behörighet (dvs. være almen adgangsgivende i Sverige).

En gymnasieuddannelse opgøres i gymnasiepoint (gp). Det krævede antal gymnasiepoint i et program er opført øverst til venstre på betygsdokumentet (afgangsbeviset) under "Programmets omfattning i poäng".

Vær opmærksom på følgende:

 • Ansøgerens studieplan opgjort i gymnasiepoint skal mindst svare til det krævede antal gymnasiepoint i programmet. Ansøgerens gymnasiepoint (studieplan) er opført på slutbetyg (afgangsbeviset).

 • Afgangsbeviset, slutbetyg, skal være bestået med karakteren godkendt i mindst 90 % af programmet (det samlede antal gymnasiepoint) for at give Grundläggande behörighet. Det betyder, at der må være givet IG i højst 10 % af programmets point (250 point).

 • En eksamen skal indeholde de otte kerneemnefag: svensk A og B (alternativt svenska som andraspråk A og B), engelsk A, samfundsvidenskab A, religionsvidenskab A, matematik A, naturvidenskab A, idrott och hälsa A og estetisk verksamhet. A-niveau er det laveste niveau i Sverige.

 • På slutbetyg udstedt efter 1. januar 2010 skal kerneemnefagene svensk A og B (alternativt svenska som andraspråk A og B), engelsk A og matematik A være bestået med karakteren Godkendt

 • Eksamen skal endvidere indeholde specialarbete/projektarbete. Det skal være karaktersat (indeholde betyg), men der er ikke krav om, at specialarbetet/projektarbejdet er bestået.

 • slutbetyget skal der stå enten Fullständigt program eller Utökat program.
  Fullständigt program betyder, at ansøgeren enten har taget det normerede antal point eller har valgt kun at medtage det normerede antal gymnasiepoint på eksamensbeviset. Dvs. ansøgeren kan have taget yderligere fag. Dette vil fremgå af et samlat betygsdokument. Utökat program betyder, at ansøgeren har taget fag ud over det normerede antal gymnasiepoint og har valgt at medtage disse point på slutbetyget. Fra og med 2010 vil samtlige gennemførte fag fremgå af slutbetyget og de ekstra fag vil være makeret med U for Utökat.

Slutbetyg – gymnasieskole 2000: Et slutbetyg for elever, som har påbegyndt gymnasiestudier efter 1. juli 1999, omfatter 2.500 gymnasiepoint. Kerneemnefagene omfatter mindst 750 gymnasiepoint.

Slutbetyg – 1994-95 til 1999/00: Et slutbetyg for elever, som har påbegyndt gymnasiestudier i perioden fra 1994/95 til 1999/00, skal have 2.150 gymnasiepoint fra N-, S- og E-programmet og 2.370 gymnasiepoint fra øvrige programmer. For elever, som har påbegyndt deres studier i 1994, kræves 2.180 gymnasiepoint henholdsvis 2.400 gymnasiepoint. kerneemnefagene omfatter 680 gymnasiepoint.

Dokumentationskrav

Slutbetyg og eventuelt Samlat betygsdokument (samt dokumentation for behörighed ved sammenstykkede eksaminer).

OBS: Der udstedes slutbetyg frem til 30. juni 2015. Disse kan indeholde både nye og gamle karakterer.  


Ikke beståede eksaminer:

Ansøgere med mere end 10% IG kan optages i kvote 2, hvis de:
 1. har suppleret med mindst et tilsvarende antal nationale fag (point) og dermed har fået mindst betyg Godkänd i 90% af et fuldstændigt program og
 2. opfylder kravet om antal point i kerneemnefag, som kræves for et fuldstændigt program.
ad 1) De nationale fag skal enten være i fag, hvor eleven har fået IG i gymnasiet eller i andre nationale fag, som eleven ikke tidligere har taget i gymnasiet. Ansøgeren kan således ikke tage et allerede bestået fag og forbedre sin karakter.

ad 2) Kravet til det mindste antal gymnasiepoint i kerneemnefag er følgende:
 • 462 gymnasiepoint i kerneemnefag for et fuldstændigt program på 2180 gymnasiepoint
 • 440 gymnasiepoint i kerneemnefag for et fuldstændigt program på 2400 gymnasiepoint
 • 465 gymnasiepoint i kerneemnefag for et fuldstændigt program på 2150 gymnasiepoint
 • 443 gymnasiepoint i kerneemnefag for et fuldstændigt program på 2370 gymnasiepoint
 • 500 gymnasiepoint i kerneemnefag for et fuldstændigt program på 2500 gymnasiepoint
 • 500 gymnasiepoint i kerneemnefag for et fuldstændigt program på 2451 gymnasiepoint 
Universitets- och högskolerådet i Sverige kan udstede et Behörighetsbevis/Certificate of Eligibility til ansøgeren, som dokumenterer, at ansøgeren har grundlæggende behörighed til videregående uddannelse i Sverige.

Fra optag 2007 bør man bede ansøgeren sende et behörighetsbevis, som dokumentation for, at den samlede eksamen giver adgang til videregående uddannelse i Sverige og dermed også til videregående uddannelse i Danmark, hvis man er i tvivl om hvorvidt eksamen er adgangsgivende.
Reducerat program

Betegnelsen Reducerat program betyder, at ansøgeren har fået dispensation for op til 10 % af et fuldstændigt program (dvs. 250 point).

Fra 2010: Beviser for Reducerat program udstedt i 2010 og senere giver ikke Grundläggande behörighet i Sverige og giver dermed ikke adgang til videregående uddannelse i Danmark.

Før 2010: Hvis ansøger opfylder kravene om grundläggende behörighet, dvs. der er reduceret med maks op til 10% af et fuldstændigt program, får ansøgeren adgang på lige fod med et fullständigt eller utökat program (kvote 1 og 2). Det gælder dog alene for slutbetyg for reducerat program, der er udstedt inden den 1. januar 2010. Hvis en ansøger har reduceret med maks point, dvs. 10 % af programmet, må der ikke indgå ikke-beståkarakterer på eksamensbeviset.


Forbedrede eksaminer
 

Man kan i Sverige forbedre sin adgangsgivende eksamen. I Danmark kan en gymnasial eksamens karaktergennemsnit derimod ikke forbedres ved supplerende kurser, men supplerende kurser kan indgå i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer ved fagniveaukrav og specifikke karakterkrav. 

Programgymnasiet 1997-2013: Hvis en elev forbedrer en karakter, får denne udstedt et Samlat betygsdokument som indeholder karaktererne for de nye eksaminer, men ikke et nyt slutbetyg.
Før 1997 kunne elever med et avgångsbetyg fra Gymnasieskolan få udstedt et nyt avgångsbetyg eller et slutbetyg fra komvux.  Det fremgår ikke umiddelbart af et avgångsbetyg, om eksamen er forbedret. Hvis ansøgeren var mere end 19 år i det år, eksamen er aflagt, og har et avgångsbetyg eller et slutbetyg fra Komvux, kan eksaminen være forbedret. Bed derfor ansøgeren om at indsende Samlat betygsdokument, hvor tidspunktet for de aflagte eksaminer fremgår.

Til toppen

Slutbetyg från Komvux (gymnasial voksenuddannelse, studieordning 1994-) og Avgångsbetyg från Komvux (gymnasial voksenuddannelse, studieordning -1994)

 

Status

Slutbetyg/avgångsbetyg fra Komvux er adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark.

Der foretages en officiel omregning af karaktererne til en dansk optagelseskvotient, og ansøgeren vurderes herefter til optagelse på lige fod med ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen i kvote 1 og 2, hvis fagsammensætningen minder om en almen eksamen (se beskrivelse af de svenske gymnasieuddannelser). 

For øvrige, herunder Avgångsbetyg 2 fra komvux, vurderes ansøgere til optagelse i kvote 2. Avgångsbetyg 2 fra komvux skal opfylde kravet om minimum dansk B-niveau i engelsk og dansk C-niveau i matematik. Ansøgeren skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav.

Dokumentbillede
Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning 1996

Normeret længde

9 + 2 år (eller mere)

Indholds- og beståkrav

Slutbetyg/avgångsbetyg skal give grundläggande behörighet/allmän behörighet (dvs. adgang til videregående uddannelse i Sverige).

Slutbetyg/Komvux (studieordningen fra sommeren 1994):

Slutbetyg eller samlet betygsdokument med karakteren godkänd i kurser svarende til mindst 90 % af antallet af gymnasiepoint, som kræves for at få et slutbetyg.

Slutbetyg, som giver grundläggande behörighet

Slutbetyg i alene nye kurser: Fra 1. juli 2001 skal et slutbetyg med alene nye kurser fra Komvux, som giver grundläggande behörighet til videregående uddannelse, omfatte mindst 2350 point. Der skal være Godkänd i mindst 2.115 gymnasiepoint, heraf skal mindst 400 gymnasiepoint være i kerneemnefagene.

Slutbetyg sammensat af nye og gamle kurser: En komvux-eksamen, som indeholder både gamle og nye kurser, skal indeholde mindst 2.301 gymnasiepoint. Der skal være Godkänd i mindst 2071 gymnasiepoint, heraf skal mindst 400 gymnasiepoint være i kerneemnefagene.

Slutbetyg med gamle kurser og nogle nye kurser: En komvux-eksamen, som indeholder gamle kurser, hvor der kan indgå nye kurser, skal indeholde mindst 1.970 gymnasiepoint. Der skal være Godkänd i mindst 1773 gymnasiepoint, heraf skal mindst 373 gymnasiepoint være i kerneemnefagene. Slutbetyg med 1.970 gymnasiepoint skal være udfærdiget senest 30. juni 2002. Hvis der indgår betyg i Idrott och hälsa B, skal slutbetyget omfatte mindst 2.020 gymnasiepoint.

OBS: Der kan være udfærdiget slutbetyg, hvor kravet om mindst 90% godkendte kurser ikke er overholdt, og som dermed ikke giver grundläggande behörighet og dermed ikke er adgangsgivende i Danmark.

Kursuskoden for nye kurser begynder med 12, mens kursuskoden for gamle kurser begynder med 200.

Kerneemnefagene er svensk A og B (eller evt. svenska som andraspråk A og B), engelsk A, samfundsvidenskab A, religionsvidenskab A, matematik A samt naturvidenskab A.

Der kan ikke indgå specialarbete i et slutbetyg for komvux.

Fra januar 2010 bortfalder muligheden for, at blive optaget på baggrund af et samlat betygsdokument fra gymnasial vuxenutbildning, hvis ansøgeren har fået udstedt sit bevis fra 1. januar 2010 og frem.

Hvis ansøger opfylder kravene om grundläggende behörighet, inden ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2010, får ansøgeren adgang efter de nuværende regler, jvf. nedenfor.

OBS: Forbedrede eksaminer:
 
Man kan i Sverige forbedre sin adgangsgivende eksamen. I Danmark kan en gymnasial eksamens karaktergennemsnit derimod ikke forbedres ved supplerende kurser, men supplerende kurser kan indgå i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer ved fagniveaukrav og specifikke karakterkrav. 

Programgymnasiet 1997-2013: Hvis en elev forbedrer en karakter, får denne udstedt et Samlat betygsdokument som indeholder karaktererne for de nye eksaminer, men ikke et nyt slutbetyg.
Før 1997 kunne elever med et avgångsbetyg fra Gymnasieskolan få udstedt et nyt avgångsbetyg eller et slutbetyg fra komvux.  Det fremgår ikke umiddelbart af et avgångsbetyg, om eksamen er forbedret. Hvis ansøgeren var mere end 19 år i det år, eksamen er aflagt, og har et avgångsbetyg eller et slutbetyg fra Komvux, kan eksaminen være forbedret. Bed derfor ansøgeren om at indsende Samlat betygsdokument, hvor tidspunktet for de aflagte eksaminer fremgår.

Dokumentationskrav

Slutbetyg/avgångsbetyg fra Komvux og evt. Samlat betygsdokument.

OBS: Der udstedes slutbetyg frem til 30. juni 2015. Disse kan indeholde både nye og gamle karakterer.


Samlat betygdokument (dokumentation for enkeltfag), som giver grundläggande behörighet


Fra januar 2010 bortfalder muligheden for, at blive optaget på baggrund af et samlat betygsdokument fra gymnasial vuxenutbildning, hvis ansøgeren har fået udstedt sit bevis fra 1. januar 2010 og frem.

Hvis ansøger opfylder kravene om grundläggende behörighet, inden ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2010, får ansøgeren adgang efter de nuværende regler, jvf. nedenfor.

Hvis man tager Komvux som enkeltfag, skal et samlat betygsdokument, som giver grundläggande behörighet fra Komvux, bestå af følgende gymnasiepoint:

Betyg med nye kurser: Der skal være Godkänd i mindst 2115 gymnasiepoint, hvoraf mindst 400 gymnasiepoint skal være i kerneemnefagene.

Betyg med gamle og nye kurser: Der skal være Godkänd i mindst 2071 gymnasiepoint, hvoraf mindst 400 gymnasiepoint skal være i kerneemnefagene.

Betyg i blandede gamle og nye kurser, hvor der er udstedt betyg i nye kurser senest 30. juni 2002: Der skal være Godkänd i mindst 1773 gymnasiepoint, hvoraf mindst 373 gymnasiepoint skal være i kerneemnefagene.

Betyg i alene gamle kurser: Der skal være Godkänd i mindst 1773 gymnasiepoint, hvoraf mindst 373 gymnasiepoint skal være i kerneemnefagene.

Kursuskoden for nye kurser starter med 12, mens kursuskoden for gamle kurser starter med 200.

Kerneemnefagene er svensk A og B (eller evt. svenska som andraspråk A og B), engelsk A, samfundsvidenskab A, religionsvidenskab A, matematik A samt naturvidenskab A.

Komvux taget som enkeltfag giver et samlat betygsdokument.

Komvux til og med 1994 (studiestartstidspunkt)


Avgångsbetyg 3 (eksamenbevis) fra Komvux. Et avgångsbetyg fra Komvux er altid fullständigtReducerat eller utökad studiekurs findes ikke. Der skal indgå 2 årskurser fra gymnasieskolen i svensk og engelsk, etapp 2 fra komvux i svensk og engelsk eller svensk kurs B og engelsk kurs A.


OBS: Forbedrede eksaminer:

Man kan i Sverige forbedre sin adgangsgivende eksamen. I Danmark kan en gymnasial eksamens karaktergennemsnit derimod ikke forbedres ved supplerende kurser, men supplerende kurser kan indgå i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer ved fagniveaukrav og specifikke karakterkrav. 

Programgymnasiet 1997-2013: Hvis en elev forbedrer en karakter, får denne udstedt et Samlat betygsdokument som indeholder karaktererne for de nye eksaminer, men ikke et nyt slutbetyg.

Før 1997 kunne elever med et avgångsbetyg fra Gymnasieskolan få udstedt et nyt avgångsbetyg eller et slutbetyg fra komvux.  Det fremgår ikke umiddelbart af et avgångsbetyg, om eksamen er forbedret. Hvis ansøgeren var mere end 19 år i det år, eksamen er aflagt, og har et avgångsbetyg eller et slutbetyg fra Komvux, kan eksaminen være forbedret. Bed derfor ansøgeren om at indsende Samlat betygsdokument, hvor tidspunktet for de aflagte eksaminer fremgår.


Dokumentationskrav

Slutbetyg/avgångsbetyg fra Komvux og evt. Samlat betygsdokument.

Til toppen

Avgångsbetyg från Gymnasieskolan

Status

Adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark i kvote 1 og 2 er:
 • Avgångsbetyg fra gymnasieskolan (3-årig) med påtegningen fullständig eller utökad og med godkendt specialarbete (studieordning til 1994) - almene linjer: Humanistisk linje H (estetisk variant, halvklassisk variant, helklassisk variant), Samhällsvetenskaplig linje S (estetisk variant), Naturvetenskaplig linje N og Ekonomisk linje E.

 • Avgångsbetyg for 3-eller 4-årigt Lärokurs i gymnasieskolan ved den 4-årige tekniske linje med påtegningen fullständig eller utökad og med godkendt specialarbete (studieordning til 1994): anläggningsteknik, byggteknik, datateknik, elkraftteknik, energiteknik, husbyggnadsteknik, kemiteknik, maskinteknik og teleteknik.

Der foretages en officiel omregning af karaktererne til en dansk optagelseskvotient, og ansøgeren vurderes herefter til optagelse på lige fod med ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen i kvote 1 og 2.

Ansøgeren skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav.

Adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark i kvote 2 er:
 • Avgångsbetyg fra Gymnasieskolan (3-årig) med påtegningen fullständig eller utökad og med godkendt specialarbete (studieordning til 1994) fra erhvervsrettede linjer: forsøgslinjer, Textil- og beklädnadsteknisk linje, Handel- og administrationsslinje, Vård-linje, Omvårdnadslinje, VVS-linje, Bygg- och anläggningsteknisk linje, Måleriteknisk linje, Byggnadsplåt-och ventilationsteknisk linje, El-teknisk linje, Fordons-och transportteknisk linje, Livsmedelsteknisk linje, Restauranglinje, Processteknisk linje, Träteknisk linje, Industriell teknisk linje, Trafisk linje, Hantverksteknisk linje og Naturbrukslinje.
 • Avgångsbetyg fra Gymnasieskolan (2-årig) med påtegningen fullständig eller utökad med 2 årskursus svensk og med 2 årskursus engelsk, alment eller særskilt. Uddannelsen kan være inddelt i grene: Bygg-och anläggningsteknisk linje (Ba), Beklädnadsteknisk linje (Be), Distributions- och kontorslinje (Dk), Drift- och underhållsteknisk linje (Du), Ekonomisk linje (Ek), Estetisk-praktisk linje (Ep), Fordonsteknisk linje (Fo), Handels- og kontorlinje (Hk), Jordbrugslinje (Jo), Konsumtionslinje (Ko), Livsmedelteknisk linje (Li), Musiklinje (Mu), Processteknisk linje (Pr), Skogsbrukslinje (Sb), Social linje (So), Social servicelinje (Ss), Trädgårdsteknisk linje (Td), Teknisk linje - kemi (TeKe), Träteknisk linje (Tr), Vårdlinje (Vd) og Verkstadsteknisk linje (Ve).
Eksamenen skal opfylde kravet om minimum dansk B-niveau i engelsk og dansk C-niveau i matematik.  Dette krav bortfalder, hvis der optages på baggrund af relevant erhvervsuddannelse, jf. bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Ansøgeren skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav.

Ansøgeren skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav. 

Dokumentbillede

Normeret længde

9+2 år

9+3 år

Indholds- og beståkrav

Der kræves fullständig eller utökad avgångsbetyg fra 2-årig eller 3-årig gymnasieskole med kundskaber i svensk og engelsk modsvarende svensk B og engelsk A (mindst 2 årskurser på linje i gymnasiet).

Fullständigt program betyder, at ansøgeren enten har taget det normerede antal kurser eller har valgt kun at medtage det normerede antal kurser på eksamensbeviset. Dvs. ansøgeren kan have taget yderligere kurser. Dette vil fremgå af et samlat betygsdokument.

Utökat program (udvidet program) betyder, at ansøgeren har taget kurser ud over det krævede antal kurser og har valgt at medtage disse kurser på avgångbetyget.

Ved Tekniske (4-årig) gymnasieskole linje T skal kræves avgångsbetyg for 3-årig gymnasieskole + 1 års teknisk uddannelse eller bevis for 4-årigt teknisk linje. Beviset skal være påtegnet fullständig eller utökad og med godkendt specialarbete (studieordning til 1994).

OBS:
I nogle tilfælde er specialarbete ikke anført på beviset, men kan være gennemført alligevel. Praksis i Sverige for optag på en svensk videregående uddannelse er, at man ved gamle beviser, hvor der ikke fremgår specialarbete, dispenserer fra kravet, i andre tilfælde indhenter dokumentation for specialarbete.

Avgångsbetyg
(mellanårsprogram): Elever, som har startet gymnasieskolens program 1992/93 og 1993/94 og har taget deres eksamen i overgangsperioden (mellanår) mellem det gamle programgymnasium og den nye gymnasieskolen, får et avgångsbetyg. Der anvendes karakterskalen 1 til 5 på dette bevis. 

Avgångsbetyg for mellemårsbetyg fremgår både den gamle kursuskode for fagene fra gymnasielinjen samt den nye kode for fagene fra programgymnasiet. I nogle tilfælde er der udformet et tillæg til avgångsbetyget, i andre tilfælde vil det fremgå af avgångsbetyget.

Der fremgår ikke gymnasiepoint af avgångsbetyget for mellanår, men avgångsbetyget kan være læst som fullständigt, udökad eller mindre studiekurs.

Dokumentbillede

Avgångsbetyg (mellanårsbetyg) från Gymnasieskolan 1997


Forbedrede eksaminer
 
Man kan i Sverige forbedre sin adgangsgivende eksamen. I Danmark kan en gymnasial eksamens karaktergennemsnit derimod ikke forbedres ved supplerende kurser, men supplerende kurser kan indgå i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer ved fagniveaukrav og specifikke karakterkrav. 

Programgymnasiet 1997-2013: Hvis en elev forbedrer en karakter, får denne udstedt et Samlat betygsdokument som indeholder karaktererne for de nye eksaminer, men ikke et nyt slutbetyg.
Før 1997 kunne elever med et avgångsbetyg fra Gymnasieskolan få udstedt et nyt avgångsbetyg eller et slutbetyg fra komvux.  Det fremgår ikke umiddelbart af et avgångsbetyg, om eksamen er forbedret. Hvis ansøgeren var mere end 19 år i det år, eksamen er aflagt, og har et avgångsbetyg eller et slutbetyg fra Komvux, kan eksaminen være forbedret. Bed derfor ansøgeren om at indsende Samlat betygsdokument, hvor tidspunktet for de aflagte eksaminer fremgår.


Mindre studiekurs

En ansøger, som ikke har gennemført en fuldstændig gymnasieuddannelse, kan have fået bevis Mindre studiekurs.

En ansøger, som har suppleret i de fag, der mangler for at have et fuldt program, optages på samme vilkår som øvrige ansøgere i den pågældende kvote - kvote 1 eller kvote 2. Se kravene ovenfor.

Suppleringen skal være afsluttet senest 4 år efter eksamensåret. Ansøgere, som har suppleret over en længere periode end 4 år i de manglende fag, kan få dispensation. Disse ansøgere behandles kun i kvote 2.

Dokumentationskrav

Avgångsbetyg + evt. samlat betygsdokument.
Betygsrapport godkendes ikke.

Fullständig studiekurs:
Kod för studieväg slutter oftest på 0, ligesom Kod för ämne og Kod för specialarbete. I feltet øverst oppe står Fullständig studiekurs.

Utökat studiekurs:
Hvis koden slutter på 8, betyder det, at eleven har haft Utökat studiekurs. 8 står i koden for studieväg og er gentaget i koden for det fag (ämne), som eleven har læst som utökat kurs, samt i studiekursfeltet. Hvis ämnekoden (koden for faget) slutter på 6, er eleven fritaget for dette fag (ofte gymnastik eller religion, men andre fag kan forekomme). Fullständig studiekurs står i feltet øverst oppe. Beviset kan godkendes som allmän behörigt.

Mindre studiekurs:
 Hvis Kod för studieväg slutter på 9, betyder det mindre studiekurs. Der skal i feltet for studiekurs også stå mindre studiekurs. Beviset kan kun godkendes som allmen behörigt, hvis eleven har taget supplerende fag (har kompletteret), normalt via Komvux. Hvis komplettering sker inden for 4 år efter avgangsbetyget, har eleven ret til at få et nyt Avgångsbevis.

x eller - markering
: Hvis ämnekod slutter på 2, skal betygskolonnen indeholder X eller - . Eleven har så ikke deltaget i undervisning i et sådant omfang, at denne har kunnet få betyg (karakter) i faget. Beviset kan ikke godkendes, selvom det er blevet kompletteret. Der kan dog eventuel gives dispensation.

2-årskurs i svensk og engelsk
:  Årskurs-rubrikken ud for faget svensk og engelsk skal være mindst 2.

Til toppen

Intyg för behörighet til högskolestudier (grundläggande/särskild behörighet)/Folkhögskolan (1995-) og

Intyg om allmän/särskild behörighet/Folkhögskolan (-1994)

Status

Intyg för behörighet til högskolestudier (grundläggande/särskild behörighet)/Folkhögskolan (1995-) og Intyg om allmän/särskild behörighet/Folkhögskolan (-1994) er adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark.

Ansøgeren vurderes til optagelse i kvote 2. Der kan ikke foretages omregning af karakterer.

Eksamenen skal opfylde kravet om minimum dansk B-niveau i engelsk og dansk C-niveau i matematik.

Ansøgeren skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav.

Dokumentbillede

Intyg om behörighet för högskolestudier 1998

Normeret længde

9 + 3 år eller mere.

Indholds- og beståkrav

Intyg för grundläggande/allmän särskilda behörighet fra Folkhögskolan er adgangsgivende i Danmark.

På en folkhögskola får eleverne ikke betyg (karakterer), men intyg (vurdering), som bygger på en skala på fire karakterer og sammenfatter den enkeltes studieevne i samtlige fag.

Grundläggande/allmän särskilda behörighet (adgang til videregående uddannelse i Sverige) opnås via:

 • Tre år på folkhögskola

 • To år på folkhögskola, som bygger oven på mindst 1 års gymnasiestudier eller på grundskolan efterfulgt af mindst 1 års erhvervsarbejde

 • Et år på folkhögskola, som bygger oven på mindst 2 års gymnasiestudier.

Svensk A og B, Matematik A, Engelsk,A, Naturkundskap A, Samhällskunskap A og Religionskundskap A skal være bestået enten via folkhögskolan eller via anden supplering.

Karakterskalaen i folkhögskolan har kun 4 trin mod de 5 i gymnasieskolan.

De 4 trin er utmärkt studieförmågande, mycket god studieförmågande, god studieförmågande og mindre god studieförmågande.

Dokumentationskrav

Intyg för grundläggande og särskild behörighet til högskolestudier/Folkhögskolan (1995-) og Intyg om allmän/särskild behörighet/Folkhögskolan (1994-).

Til toppenSlutbetyg og avgångsbetyg fra Waldorf-skola

Status
Slutbetyg og avgångsbetyg fra Waldorf-skola er adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark på nedenstående betingelser:

Adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark i kvote 1 og 2 er:

Eksaminer med en almen fagrække svarende til andre slutbetyg eller avgångsbetyg af almen karakter.

Ansøgeren skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav.

Adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark i kvote 2 er:

Eksaminer med en erhvervsrettet fagrække svarende til andre slutbetyg eller avgångsbetyg af ikke almen karakter

Eksamenen skal opfylde kravet om minimum dansk B-niveau i engelsk og dansk C-niveau i matematik.

Ansøgeren skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav.

Normeret længde
9 + 3 år

Indholds- og beståkrav
 
Slutbetyg fra Waldorfskolan læst efter studieplan WK10-12 (fra og med forårsterminen 1999 til og med forårsterminen 2002) og WK2 10-12 (fra og med forårsterminen 2003) skal være bestået med godkänd i 90% af et fuldstændigt slutbetyg.

Slutbetyg er udfærdiget på en særlig blanket udformet af Verket for Högskoleservice (VHS) og Waldorfskolefederationen. Af blanketten fremgår de fag i gymnasieskolens studieplan, som fagene i en Waldorf-eksamen svarer til.

Avgångsbetyg (til og med forårsterminen 1998) skal opfylde de krav for grundlæggende behörighet (almen adgangsgivende), som gælder for øvrige avgångsbetyg. Der skal være givet karakterer efter 5-trinsskalaen.

Adgang via dispensation
Beviser fra Waldorf-skoler, hvor der alene fremgår "omdömme" (udtalelser i de enkelte fag), er kun adgangsgivende via dispensation.

Dokumentationskrav
Slutbetyg eller avgångsbetyg med karakterer (betyg).

Til toppen
 

Högskoleprov

Status

En Högskoleprov alene er ikke adgangsgivende i Danmark.

Resultaterne fra Högskoleproven kan indgå som del af vurderingsgrundlaget for optag via kvote 2.

Normeret længde

1 dag.

Indholds- og beståkrav

Denne prøve, som varer en dag, tester de almene studiefærdigheder og viden. Der gives point, som benyttes til placering af den studerende i forbindelse med optag. Prøven har gyldighed i 5 år. Den studerende har mulighed for at gå til prøven flere gange. Den vil altid være det bedste prøveresultat, som lægges til grund.

Dokumentationskrav

Resultat av Högskoleprov.

25:4-reglen

Status
OBS: 
Kan ikke anvendes længere. 25:4-reglen blev afskaffet i 2008. Overgangsregler var gældende frem til 31. december 2011.


 Til toppen 

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 13-06-2017