Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer Bonus Ordliste

Her kan du læse om karaktersystemer i . Omregningsmetoderne og -skalaerne er kun til brug for uddannelsesinstitutionernes omregning af gymnasiale eksaminer.

Karakterskala adgangsgivende uddannelse
Karakterskala for videregående uddannelse  
Omregningsmetode 
Omregningsskala adgangsgivende eksaminer
Omregning af enkeltkarakterer

 


Karakterskala for gymnasiale uddannelser i Spanien

Værdi

Karakter på originalsproget

Karakter på dansk

< 5 - Ikke bestået
5 -  
6 -  
7 -  
8 -  
9 -  
10 -  

Skalaens yderpunkter

Laveste karakter: 1 (Danmark: -3)

Laveste beståkarakter: 5 (Danmark: 2)

Øverste beståkarakter: 10 (Danmark: 12)

Øvre grænse for gennemsnit: 10 (Danmark: 12,7)


Karakterskala for videregående uddannelse i Spanien


Værdi

Karakter på originalsproget

Karakter på dansk

0-4,9 Suspenso (SS) Ikke bestået
5-6,9 Aprobado (AP) Tilfredsstillende / bestået
7-8,9 Notable (NT) Godt
9-10 Sobresaliente (SB) Udmærket
9-10 Matricula de honor Tildeles de bedste 5%

Skalaens yderpunkter

Laveste karakter: 1 (Danmark: -3)

Laveste beståkarakter: 5 (Danmark: 2)

Øverste beståkarakter: 10 (Danmark: 12)

Øvre grænse for gennemsnit: 10 (Danmark: 12)

Til toppen

Omregningsmetode

Udregning af gennemsnit

Udregnes som et simpelt gennemsnit af alle enkeltkarakterer på eksamensbeviset. Den spanske gennemsnitskarakter omregnes til en dansk karakter i 7-trinsskalaen ud fra tabellen, som er opført nedenfor

Elevens gennemsnit fremgår af Bachiller Diploma. Gennemsnittet fra den spanske adgangsprøve Selectividad skal ikke indgå i udregningen. 

For den ældre kvalifikation Bachillerato Unificado y Polivalente(BUP)+Curso de Orientation Universitaria (COU) skal der foreligge beviser for alle 4 år (Curso 1, 2, 3 og COU). Gennemsnit udregnes på baggrund af karaktererne fra alle fire år. 

I Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP) + Curso de Orientación Universitaria (COU) kan man støde på kvalitativ karaktergivning:

Suficiente (SF)
Bien (BI)
Notable (NT)
Sobresaliente (SB)

De spanske myndigheder har i ”Resolución de 11 de abril de 2008”, publiceret i BOE (Boletín Oficial del Estado) nr. 99 af 24 april 2008, angivet en konverteringsskala fra kvalitative til numeriske karakterer til brug for udregning af gennemsnittet i BUP og COU:

Suficiente (SF): 5,5
Bien (BI): 6,5
Notable (NT): 8
Sobresaliente (SB): 10

De kvalitative karakterer konverteres til en numerisk karakter i henhold til ovenstående. Gennemsnittet udregnes herefter som et simpelt gennemsnit af alle enkeltkarakterer på eksamensbeviset, dvs. alle 4 år. Den spanske gennemsnitskarakter omregnes til en dansk karakter i 7-trinsskalaen ud fra tabellen, som er opført nedenfor.

Udregningsmetode for karakterkrav

 

Den højeste karakter på mindst det krævede fagniveau bruges til omregningen til dansk karakterkrav. Har ansøgeren efterfølgende suppleret og opnået højere karakter i det krævede eller et højere fagniveau, indgår denne karakter i omregningen i stedet for den oprindelige karakter. Karakterer i fag på et lavere niveau, end det krævede, indgår ikke i omregningen.

Karakterkrav og medregning af fag/karakterer ved danskkrav: Det vil normalt altid være karakteren i modersmålet, der erstatter dansk ved uddannelsesspecifikke adgangskrav som f.eks. 3- og 5-fagskravet ved medicinstudiet. Studieprøven, som ikke er en gymnasial uddannelse, kan aldrig anvendes.

Hvis der indgår flere karakterer i ét fag, omsæt da først de enkelte karakterer til en dansk karakter efter den danske 7-trinsskala, og udregn dernæst et dansk gennemsnit. Følg i øvrigt adgangsbekendtgørelsernes bestemmelser om karakter- og beståkrav ved specifikke adgangskrav.
 

Til toppen

Omregningsskala (kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1)

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

Spanien
Danmark (7-trins-skalaen)

5,0

2,0

5,1

2,2

5,2

2,4

5,3

2,6

5,4

2,9

5,5

3,1

5,6

3,3

5,7

3,5

5,8

4,7

5,9

3,9

6,0

4,1

6,1

4,4

6,2

4,6

6,3

4,8

6,4

5,0

6,5

5,2

6,6

5,4

6,7

5,6

6,8

5,9

6,9

6,1

7,0

6,3

7,1

6,5

7,2

6,7

7,3

6,9

7,4

7,1

7,5

7,3

7,6

7,6

7,7

7,8

7,8

8,0

7,9

8,2

8,0

8,4

8,1

8,6

8,2

8,8

8,3

9,1

8,4

9,3

8,5

9,5

8,6

9,7

8,7

9,9

8,8

10,1

8,9

10,3

9 10,6
9,1 10,8
9,2 11,0
9,3 11,2
9,4 11,4
9,5 11,6
9,6 11,8
9,7 12,1
9,8 12,3
9,9 12,5

10

12,7

Lineær omregning 2014, Statistik og Analyse, Uddannelses- og Forskningsministeriet.


Til toppen

Udregningsmetode for karakterkrav

Karakter i et fag på lavere niveau end det krævede niveau medtages ikke.

I omregningen medtager man den højeste karakter på mindst det krævede niveau i et fag. Hvis ansøgeren efterfølgende har suppleret og fået højere karakter i det krævede eller et højere niveau, medtager man denne karakter i omregningen.

. Der afrundes efter alment gældende regler.

Se tabel for omregning af enkeltkarakterer fra 1994 og frem .
Afrunding
Karaktererne på det nationale bevis afrundes efter almindeligt gældende regler. Hvis der indgår flere karakterer i ét fag, udregn da først et gennemsnit i henhold til den nationale karakterskala, inden karakteren omsættes til en karakter efter den danske 7-trinsskala.
Hvis det fremgår, at karaktererne er vægtede, tages der hensyn hertil. Følg i øvrigt adgangsbekendtgørelsernes bestemmelser om karakter- og beståkrav ved niveaukrav.
Omregning af enkeltkarakterer - OBS: Skal kun anvendes ved påtag på uddannelser med karakterkrav
Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen

Spanien Dansk 7-trins skala
1

-3

2 0
3 0
4 0
5 2
6 4
7 4
8 7
9 10
10 12
 

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 02-03-2017