Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer Bonus Ordliste

Her kan du læse om karaktersystemer i Island. Omregningsmetoderne og -skalaerne er kun til brug for uddannelsesinstitutionernes omregning af gymnasiale eksaminer.

Karakterskala i Island (landsdækkende skala trådt i kraft 1986)
- Lokale karakterskalaer fra før 1986
Udregning af gennemsnit - metode
Omregningsskala for gennemsnit (landsdækkende skala trådt i kraft 1986)
- Lokale karakterskalaer fra før 1986
Udregningsmetode for karakterkrav
Karakterer for videregående uddannelse
 


 Karakterskala i Island (landsdækkende skala trådt i kraft 1986)

Skalaens yderpunkter:

Laveste karakter: 1 (Danmark: -3)

Laveste beståkarakter (modulsystem)/bestågennemsnit (klassesystem): 5 (Danmark: 2,0)

Laveste beståkarakter (klassesystem): 4 (Danmark: 2,0)

Øvre grænse for karakter: 10,0 (Danmark: 12,0)

Øvre grænse for gennemsnit: 10,0 (Danmark 12,7) 


 


Skoler med klassesystem:

En Stúdentspróf (almen) er bestået, når eleven har taget afsluttende eksamen i alle sine fag og opfylder følgende mindstekrav og karakterer:
- Eksamenskarakter i hvert fag er minimum 4 (dog må to eksamenskarakterer være 3)
- Gennemsnit af årskarakter og eksamenskarakter er minimum 5
Skólasókn (fremmøde) angives i %. Gennemsnit for fremmøde er anført på beviset. Gennemsnit for fremmøde medregnes ikke i det samlede karaktergennemsnit.

Skoler med modulsystem:

Minimumskrav for at bestå hvert modul er 5. Der er ikke udregnet gennemsnit af karakterer.
Skólasókn (fremmøde) angives med bogstaverne (ét bogstav pr. semester): A (+1 enhed), B (0) og C (1 enhed). Fremmøde medregnes ikke i det samlede karaktergennemsnit.

Til toppen

Lokale karakterskalaer fra før 1986

Det landsdækkende karaktersystem i Island trådte i kraft i 1986. Før 1986 var der to hovedtyper: de fleste gymnasier med traditionelle klasser brugte systemet 1 til 10 med 3 som lavestebeståkarakter. De fleste skoler med kursussysem (modulbaserede ) brugte fem bogstavskarakterer: A, B, C,D og E. A var bedst og C minimum bestået.

Omregningsmetode og omregningsskala (landsdækkende skala trådt i kraft 1986)

Udregning af gennemsnit:

a. Hvis der fremgår en kvotient på eksamensbeviset, anvendes denne. OBS:  Benyt på beviser fra Verzlunarskóli Islands karakteren yderst til højre (i kolonnen "karakter) nederst på beviset (i kolonnen STP). STP er betegnelsen for studentspróf. Der kan på bevisets forside stå aðaleinkunn, som betyder slutkarakter.

b. Hvis kvotienten ikke fremgår, udregnes et simpelt gennemsnit på basis af alle de på eksamensbeviset viste numeriske karakterer. Gennemsnittet omsættes til dansk gennemsnit efter omregningsskalaen nedenfor

Følgende medregnes ikke i gennemsnittet:
1. Værdien M (meritoverførte fag)
2. Skólasókn (fremmøde)
3. Værdien S står for bestået uden karakter

M = meritoverført modul eller fag:
På eksamensbeviser kan der være anført et "M" i stedet for karakterer, hvilket angiver, at det pågældende modul/fag er meritoverført fra en anden uddannelse. Værdien M indgår ikke i et karaktergennemsnit. Hvis man ønsker karakteren for faget oplyst, kan man bede ansøgeren sende bevis for den forudgående eksamen, hvilket dog ofte er svært for ansøgeren at skaffe. 

Udregning af eksamensgennemsnit: Der skal være givet karakter i mindst 3/7 af det samlede antal mulige karakterer på eksamensbeviset, heraf skal der været givet karakterer i mindst 6 afsluttende fag/moduler. Mindst 3 af disse karakterer skal være givet i centrale fag (f.eks. modersmål, matematik, fysik, kemi, engelsk, sprogfag, historie, biologi, samfundsfag, linjefag).

Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, skal der fremskaffes bevis for karakterer for forudgående eksamen, for at der kan udregnes eksamensgennemsnit. Hvis der foreligger bevis for både den endelige eksamen med meritoverførte fag og for forudgående eksamen(er), skal man både ved udregning af gennemsnit og ved niveausætning af fag være opmærksom på, at samme fag ikke må indgå flere gange.

Der foretages en officiel omregning af de islandske karakterer til en dansk optagelseskvotient.


Omregningsskala (7-trinsskalaen) (1 til 10 skala med beståkarakteren 5) (skala trådt i kraft 1986).
  
Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.
 
Island Danmark 
52,0
5,12,0
5,22,0
5,32,0
5,42,0
5,52,0
5,62,0
5,72,1
5,82,2
5,92,3
62,5
6,12,7
6,22,9
6,33,2
6,43,5
6,53,9
6,64,2
6,74,5
6,84,9
6,95,3
75,7
7,16,1
7,26,4
7,36,8
7,47,1
7,57,4
7,67,7
7,78,1
7,88,3
7,98,7
88,9
8,19,2
8,29,4
8,39,7
8,49,9
8,510,1
8,610,3
8,710,4
8,810,6
8,910,8
910,9
9,111,1
9,211,2
9,311,3
9,411,4
9,511,6
9,611,7
9,711,8
9,812,1
9,912,4
1012,7
Statistisk omregning 2017. Baseret på faktisk fordeling af danske gennemsnit inkl. bonus A. Uddannelsesstatistik, Uddannelses-og Forskningsministeriet.
 


Til toppen
 Omregningsskala (7-trinsskalaen) (E til A og 1 til 10 skala med beståkarakteren 3) (skalaer før 1986)
 

Omregningsskala ( E til A)
Hvis enkeltkaraktererne præsenteres med bogstaver, omregnes disse til talværdier:
A = dansk 12,0
B = dansk 7,0
C = dansk 4,0
D = dansk 2,0
og der afrundes efter almindelige gældende regler.

Omregningsskala (1 til 10 skala med beståkarakteren 3) (skala før 1986)
Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 15. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

Island Danmark 7-trins-skalaen
3 2,0
3,1 2,2
3,2 2,3
3,3 2,5
3,4 2,6
3,5 2,8
3,6 2,9
3,7 3,1
3,8 3,2
3,9 3,4
4 3,5
4,1 3,7
4,2 3,8
4,3 4,0
4,4 4,1
4,5 4,3
4,6 4,4
4,7 4,6
4,8 4,8
4,9 4,9
5 5,1
5,1 5,2
5,2 5,4
5,3 5,5
5,4 5,7
5,5 5,8
5,6 6,0
5,7 6,1
5,8 6,3
5,9 6,4
6 6,6
6,1 6,7
6,2 6,9
6,3 7,0
6,4 7,2
6,5 7,3
6,6 7,5
6,7 7,7
6,8 7,8
6,9 8,0
7 8,1
7,1 8,3
7,2 8,4
7,3 8,6
7,4 8,7
7,5 8,9
7,6 9,0
7,7 9,2
7,8 9,3
7,9 9,5
8 9,6
8,1 9,8
8,2 9,9
8,3 10,1
8,4 10,3
8,5 10,4
8,6 10,6
8,7 10,7
8,8 10,9
8,9 11,0
9 11,2
9,1 11,3
9,2 11,5
9,3 11,6
9,4 11,8
9,5 11,9
9,6 12,1
9,7 12,2
9,8 12,4
9,9 12,5
10 12,7

Lineær omregning 2014, Statistik og Analyse, Uddannelses-og Forskningsministeriet.

 

Til toppen

 

Udregningsmetode for karakterkrav

Den højeste karakter på mindst det krævede fagniveau bruges til omregningen til dansk karakterkrav. Har ansøgeren efterfølgende suppleret og opnået højere karakter i det krævede eller et højere fagniveau, indgår denne karakter i omregningen i stedet for den oprindelige karakter. Karakterer i fag på et lavere niveau, end det krævede, indgår ikke i omregningen.

Karakterkrav og medregning af fag/karakterer ved danskkrav: Det vil normalt altid være karakteren i modersmålet, der erstatter dansk ved uddannelsesspecifikke adgangskrav som f.eks. 3- og 5-fagskravet ved medicinstudiet. Studieprøven, som ikke er en gymnasial uddannelse, kan aldrig anvendes.

Hvis der indgår flere karakterer i ét fag, omsæt da først de enkelte karakterer til en dansk karakter efter den danske 7-trinsskala, og udregn dernæst et dansk gennemsnit. Følg i øvrigt adgangsbekendtgørelsernes bestemmelser om karakter- og beståkrav ved specifikke adgangskrav.
 
Ofte fremgår kun karakteren opnået i det højeste fagniveau på de islandske eksamensbeviser. Hvis ikke det er muligt at aflæse, om ansøgeren skulle have opnået en højere karakter på mindst det krævede fagniveau, er det karakteren angivet i det højeste fagniveau på eksamensbeviset, der indgår i omregningen. Karaktererne på det nationale bevis afrundes efter almindeligt gældende regler.

Hvis der er givet merit (M) i et fag, skal der som minimum være givet en afsluttende karakter i modulrækken, for at der kan beregnes et gennemsnit i et fag. I andre tilfælde skal fremskaffes karakter for forudgående eksamen.

Hvis der anvendes halve karakterer på det islandske eksamensbevis, rundes karakteren ned således at fx 4,5 bliver til 4.

 OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav

Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 15. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.

Islandsk karakter
Dansk karakter (7-trinsskala)
10
12
9
10
8
7
7
7
6
4
5
2
4
0 (modulsystem)
2 (klassesystem)
3
0
2
-3
1
-3
Statistik og Analyse, Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Til toppen

 Karakterer for videregående uddannelse

I nogle tilfælde gives bestået/ikke-bestået, men normalt går karaktererne fra 0 til 10, hvor 5 er bestået. Der gives halve karakterer. I individuelle kurser kan den krævede beståkarakter være højere end 5.

 

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 06-03-2017