Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Udskriv artiklen

Eksaminer Uddannelsessystem Fagniveauer Karakterer Bonus Ordliste

 

Eksaminer:   Landetype:
 • Stúdentspróf af bóknámsbraut (almene studentereksaminer)

  • Stúdentspróf (reform 2008, fra 2012)

  • 4-årig Stúdentspróf (reform 1999, fra 2003)

   • Sproglig (Málabraut)

   • Matematisk/naturfaglig (Náttúrufræðibraut)

   • Samfundsfaglig (Felágsfræðibraut)

   • Viðskipta- og hagfræðibraut (Linje oprettet 2006, første eksaminer fra 2009)

   • IKT-linje (forsøgsbasis) (Upplysinga- og tæknibraut)

   • Stúdentspróf af listnaumsbraut (listsnaumsbraut + 29 yderligere einingar).

  • 4-årig Stúdentspróf (inden reform 1999, indtil 2003)

   • Eðlisfræðibraut/fysisk gren

   • Felagsfræðabraut/samfundsfaglig gren (herunder sociologisk-, psykologisk og mediegren)

   • Viðskipta- og hagfræðibrautir/økonomisk gren

   • Náttúrufræðibraut/naturfaglig gren

   • Málabraut/sproglig gren (gammelsproglig-, nysproglig- og turist-gren)

   • Tónlistarbraut/musisk gren

   • Myndmennta- og handíðabraut/formnings- og håndarbejdsgren

   • Ípróttabraut/idrætsgren

  Norden

 

Stúdentspróf af bóknámsbraut

Status

Stúdentsprof af bóknámsbraut er adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark.

Der foretages en officiel omregning af karaktererne til en dansk optagelseskvotient, og ansøgeren vurderes herefter til optagelse på lige fod med ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen i kvote 1 og 2.

Ansøgeren skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav.

Normeret længde

10 + 4 år

Indholds- og beståkrav


Stúdentspróf (lov 2008, studieordning 2012-) Beviser udstedt fra 2012 og frem

Studentereksamen (stúdentspróf) omfatter mellem 200 og 240 fein (framhaldsskólaeiningar) (enheder) og afsluttes altid på niveau 3 (islandsk kvalifikations/kompetenceniveau). Det enkelte studieprogram er tilrettelagt af den enkelte skoler efter godkendelse af Undervisningsministeriet.

Eksamensbeviset indeholder

Eksamensbeviset kan være udstedt på engelsk.

Eksaminer fra 2012 og frem kan også være tilrettelagt efter studieordning 1999.

I finder en oversigt over alle godkendte islandske gymnasieuddannelser på Undervisningsministeriets hjemmeside. Hjemmesiden er på islandsk. Hvis det sidste tal i koden for programmet er 6, er der tale om en stúdentspróf af bóknámsbraut, mens tallet 7 betyder, at der er tale en stúdentspróf af starfsnámsbrautum eller tilsvarende, jf. nedenfor.
 

Stúdentspróf (studieordning 1999-) Beviser udstedt fra 2003 og frem:

I alt mindst 140 einingar (point)/credits fordelt på:

Islandsk, fremmedsprog, samfundsfag, naturfag, matematik og idræt er kernefag i en stúdentspróf. Et kernefag kan være sammensat af flere forskellige fag. Dansk, svensk eller norsk er et obligatorisk fag ved siden af engelsk (første- og andet fremmedsprog).

Elever, der har taget studentereksamen på aftenkursus eller i "en moden alder" kan fritages for idræt, som svarer til 8 einingar. Kravet er da 132 einingar. Einingar forkortes ein., mens einkunnir (karakter) forkortes eink. Det samme gælder studentereksaminer, som en skole har tilrettelagt på kortere tid, og hvor faget idræt tilsvarende er reduceret i omfang, f.eks. et 2-årigt program med 4 einingar idræt og sammenlagt et omfang på 136 einingar (istedet for 140 einingar).

Ëksamensbeviset skal indeholde følgende oplysninger for stúdentspróf:
OBS: Meget ofte følger skolernes beviser ikke disse krav.

Karakterkrav ved klassebaseret undervisning:

En Stúdentspróf er bestået, når eleven opfylder kravene i den nationale læreplan og mindstekravene til karakterer:
- Eksamenskarakter i hvert fag er minimum 4
- Gennemsnit af års- og eksamenskarakterer er minimum 5
2 af elevens eksamensfag kan ligge under det krævede minimum på 4, men dog ikke lavere end 2.

Karakterkrav ved undervisning baseret på modulsystem:

Minimumskrav for at bestå er 5 i hvert modul. Der udregnes ikke karaktergennemsnit. Der må være gerne være givet karakteren 4 i et afsluttende fag eller et individuelt kursus, men da giver faget ikke point (einingar/credit).

Længde: Uddannelsen er normeret til 4 år og skal være gennemført på maksimalt 11 semestre.

Linjeopdelt gymnasium (til og med 2002-) Beviser er udstedt til og med 2002

I det linjeopdelte gymnasium indgår religion, fremmedsprog, oldtidskundskab, historie, geografi, biologi, fysik, kemi, matematik, samfundsfag, idræt og musik samt udbyggede fag inden for den valgte linje.

Eksamensbeviset (Stúdentspróf) er kun gyldigt, hvis det er stemplet og påført betegnelsen "lokid" (lukke/afsluttet).

Eksamensbeviset skal indeholde følgende oplysninger for en modulopbygget Stúdentspróf:

OBS: Meget ofte følger skolernes beviser ikke disse krav.

Hvis ansøgeren har fulgt en klasseopbygget uddannelse, vil der være nogenlunde de samme oplysninger, men tilpasset denne undervisningstype.

Alle disse oplysninger skal stå på samme side (opslag) som skolens navn, rektors underskrift og skolens stempel.

Karakterkrav ved klassebaseret undervisning:

En Stúdentspróf er bestået, når eleven opfylder kravene i den nationale læreplan og mindstekravene til karakterer:
- Eksamenskarakter i hvert fag er minimum 4
- Gennemsnit af års- og eksamenskarakterer er minimum 5
2 af elevens eksamensfag kan ligge under det krævede minimum på 4, men dog ikke lavere end 2.

Karakterkrav ved undervisning baseret på modulsystem:

Minimumskrav for at bestå er 5 i hvert modul. Der udregnes ikke karaktergennemsnit. Der må være gerne være givet karakteren 4 i et afsluttende fag eller et individuelt kursus, men da giver faget ikke point (einingar/credit).
Dokumentationskrav: Uddannelsesbevis for Stúdentspróf.

OBS: Mange ansøgere har fået udstedt deres eksamensbevis på engelsk eller fået en engelsk oversættelse af deres uddannelsesbevis. Der benyttes det engelske begreb  "Matriculation" for Stúdentspróf.

Se en liste over islandske skoler på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Linjer fra Verzlunarskoli Islands
Linjerne - sociologilinje, sproglinje, naturfagslinje og handels/økonomilinje (stúdentspróf/hagfræðideild m.fl.) - fra Verzlunarskoli Islands er almene studentereksaminer (boknamsbraut) og vurderes til optagelse på lige fod med ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen i kvote 1 og 2.

Til toppen

Stúdentspróf af starfsnámsbrautum (erhvervsgymnasial/erhvervsfaglig studentereksamen)

Status

TækniStúdentspróf (teknisk studentereksamen), Stúdentspróf (handelsuddannelse med tillægsfag), Stúdentspróf (social- og sundhedsuddannelse kombineret med tillægsfag), Stúdentspróf (erhvervsuddannelse i øvrigt med tillægsfag) og Listnamsbraut (musisk/kunstnerisk uddannelse) giver adgang til de tilsvarende videregående uddannelser i Danmark, som eksaminerne giver adgang til i Island:
 
Fakulteterne for humaniora, jura, teologi, samfundsvidenskaberne og medicin samt for ingeniørvidenskab ved Islands Universitet accepterer alle Stúdentsprof uanset kombination af einingar (point).

Fakultetet ved naturvidenskab ved Islands Universitet accepterer alle Stúdentspróf, hvis ansøgeren har de krævede einingar (point): 21 einingar i matematik og 30 einingar i de naturvidenskabelige fag.

Fakultetet for Erhvervsøkonomi og Ledelse ved Islands Universitet accepterer Stúdentspróf fra en handelsuddannelse med tillægsfag.

Fakultetet for Sygepleje ved Islands Universitet accepterer Stúdentspróf fra en social- og sundhedsuddannelse kombineret med tillægsfag, hvis ansøgeren har de krævede einingar: 15 einingar i islandsk, 6 einingar i matematik, 9 einingar i engelsk og 6 einingar i kemi.

Øvrige fakulteter ved Islands Universitet samt Háskólinn i Reykjavik (ingeniørafdelingen) accepterer ikke en Stúdentspróf af startsnámsbrautum som adgangsgivende.
Andre universiteter accepterer en Stúdentspróf af startsnámsbrautum som adgangsgivende.

Den 3-årige Listnamsbraut er adgangsgivende til musiske/kreative uddannelser i Island.Vær opmærksom på, at en elev kan have taget yderligere 29 eininger og fået en Stúdentspróf (adgangsgivende som øvrige stúdentsprof).

Eksamenen skal opfylde kravet om minimum dansk B-niveau i engelsk og dansk C-niveau i matematik.

Dette krav bortfalder, hvis der optages på baggrund af relevant erhvervsuddannelse eller erhvervsakademiuddannelse jvf. bekendtgørelseen om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Ansøgeren skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav.

Ansøgeren vurderes til optagelse i kvote 2. 

OBS: Linjerne  fra Verzlunarskoli Islands - sociologilinje, sproglinje, naturfagslinje og handels/økonomilinje (stúdentspróf/hagfræðideild m.fl.) - fra Verzlunarskoli Islands er almene studentereksaminer (boknamsbraut) og vurderes til optagelse på lige fod med ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen i kvote 1 og 2.

Normeret længde

10 + 4 år

Indholds- og beståkrav

Stúdentspróf af starfsnámsbraut (lov 2008, studieordning 2012-), beviser udstedt fra 2012 og frem
I finder en oversigt over alle godkendte islandske gymnasieuddannelser på Undervisningsministeriets hjemmeside. Hjemmesiden er på islandsk. Hvis det sidste tal i koden for programmet er 6, er der tale om en stúdentspróf af bóknámsbraut (jf.ovenfor), mens tallet 7 betyder, at der er tale en stúdentspróf af starfsnámsbrautum eller tilsvarende. 
 
Stúdentspróf af starfsnámsbraut - uddannelsesbeviser udstedt efter tidligere lovgivning
Den tekniske Stúdentspróf (tæknikstúdentspróf) omfatter 133 einingar: 15 einingar i islandsk, 12 einingar i matematik, 2 einingar i sociologi, 3 einingar i naturvidenskab, 72 einingar i datalogi, 4 einingar i idræt, 1 eining i livskompetence og 12 einingar i specialefag (sprog, naturvidenskab, matematik eller samfundsfag).

En Stúdentspróf fra en handelsuddannelse kombineret med tillægsfag omfatter 140 einingar: 15 einingar i islandsk, 18 einingar i matematik, 6 einingar i skandinaviske sprog, 15 einingar i engelsk, 3 einingar i samfundsfag, 6 einingar i historie, 9 einingar i naturvidenskab, 45 einingar i handel, 8 einingar i idræt, 3 einingar i livskompetence og 12 einingar som frie valgfag.

En typisk Stúdentspróf fra en erhvervsuddannelse kombineret med tillægsfag omfatter typisk 131 einingar: 15 einingar i islandsk, 6 einingar i matematik, 2 einingar i skandinaviske sprog, 12 einingar i engelsk, 76 einingar i erhvervsfaglige fag, 5 einingar i idræt, 3 einingar i livskompetence og 12 einingar i specialefag (sprog, naturvidenskab, matematik eller samfundsfag).

Listnamsbraut er en 3-årig musisk/kreativ eksamen,  som kan tages inden for musik, design, billedkunst eller dans kombineret med almene fag. Den omfatter i alt 105 einingar: 9 einingar i islandsk, 3 einingar i matematik, 6 einingar i skandinaviske sprog, 6 einingar i engelsk, 3 einingar i samfundsfag, 3 einingar i historie, 9 einingar i musiske fag, 6 einingar i idræt, 3 einingar i livskompetence, 45 einingar i det musiske/kreative fagområde og 9 einingar som frie valgfag.

En listnamsbraut er på Island betragtet som en stúdenspróf af en startnamsbrautum. Vær opmærksom på, at en elev kan have taget yderligere 29 eininger og fået en Stúdentspróf (adgangsgivende som øvrige stúdentsprof).

Der er aflagt svendebrev/faglig eksamen samt aflagt eksamen i tillægsfag efter de almindelige regler.

Karakterkrav ved klassebaseret undervisning: Eksamenskarakter i hvert fag er minimum 4 og gennemsnit af års- og eksamenskarakterer er minimum 5. Der må dog været givet mindre end 4 i to fag, men dog ikke lavere end karakteren 2.

Karakterkrav ved undervisning baseret på modulsystem: Minimumskrav for at bestå er 5 i hvert modul. Der udregnes ikke gennemsnit af karakterer.

Stúdentspróf af starfsnámsbrautum (erhvervsgymnasial/erhvervsfaglig studentereksamen) kan også vurderes som en erhvervsuddannelse og dermed give adgang på baggrund af relevant erhvervsuddannelse, jvf. Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Dokumentationskrav
Uddannelsesbevis. 

OBS: Mange ansøgere har fået udstedt deres eksamensbevis på engelsk eller fået en engelsk oversættelse af deres uddannelsesbevis. Der benyttes det engelske begreb  "Matriculation" for Stúdentspróf.

Til toppen

Frumgreinadeild, Raungreinadeilddarpróf og Háskolebrú m.fl. (Adgangskurser)

Status

Frumgreinadeild, Raungreinadeilddarpróf og Háskolebrú m.fl. (adgangskurser) kan give adgang til de tilsvarende uddannelser i Danmark, som de giver adgang til i Island.

Eksamenen skal opfylde kravet om minimum dansk B-niveau i engelsk og dansk C-niveau i matematik.

Ansøgeren vurderes til optagelse i kvote 2. 

Ansøgeren skal desuden opfylde eventuelle specifikke adgangskrav.

Normeret længde
Længden af de enkelte adgangskurser varierer.

Indholds- og beståkrav

Gymnasieskoler og universiteter kan tilrettelægge særlige adgangskurser (frumgreinadeild),  som giver adgang til bestemte videregående uddannelser i Island efter aftale med de enkelte universiteter. Uddannelserne er ikke reguleret af Undervisningsministeriet i Island, så den enkelte skole bestemmer selv indholdet af kurserne eventuelt i samarbejde med aftagerinstitutionerne:

Frumgreinadeild efter bekendtgørelse af 9. januar 2014 i henhold til lov 2008, studieordning 2012 for studentspróf
Frumgreinadeild ved Háskólinn i Reykjavik (Reykjaviks Universitet) og Háskólasetur Vestfjarða (tidligere Raungreinadeilddarpróf)
Háskolebrú fra Keilir Academy for Excellence 
Frumgreinadeild fra Bifröst Handelsskole
 Frumgreinadeild efter  bekendtgørelse af 9. januar 2014 i henhold til lov 2008, studieordning 2012 for studentspróf
 
Frumgreinadeild (for eksempel benævnt Hásk ólabrú, Háskólagátt) reguleret ved en bekendtgørelse fra 9. januar 2014 omfatter normalt et års undervisning - 60 fein (framhaldsskólaeiningar) og følger tilsvarende bestemmelserne i National Curriculum Guide for Stúdenspróf mht. niveau og fordeling af fag.

Frumgreinadeild ved Háskólinn í Reykjavik: Er accepteret som adgangsgivende af alle fakulteter undtaget det humanistiske fakultet, fakultetet for sygepleje, farmaceutik, psykologi, jura og tandlæge.
Frumgreinadeild ved Keillir: Er accepteret af alle fakulteter ved Islands Universitet, undtagen fakultetet for sygepleje.
Bifrost: En ny frumgreinadeild (Háskólagátt) fra sommeren 2013 omfatter 60 fein på basis af 140 fein fra tidligere studier. De islandske universiteter har endnu ikke besluttet, om de vil acceptere dette forløb.

 

Til toppen 

Forberedelseskurser efter tidligere studieordninger:

Frumgreinadeild ved Háskólinn i Reykjavik (tidligere Raungreinadeilddarpróf ved Tæknihaskola Islands (Islands Ingeniørhøjskole) (og derefter Islands Tekniske Universitet)) er oprettet i 1964. Kurset udbydes også af Háskólasetur Vestfjarða.

Kurset giver adgang til fakultetet for ingeniørvidenskab, fakultetet for naturvidenskab og fakultetet for økonomi og erhvervsøkonomi ved Haiskóli Íslands (Islands Universitet) samt til Háskólinn i Reykjavik (Reykjavik Universitet) (ingeniøruddannelse, erhvervsøkonomi (business administration) og medicoteknik (health sciences)).
 
Kurset er normeret til 2 år. Ansøgere med en afsluttet håndværkeruddannelse begynder på andet semester. For disse elever tager studierne ét semester, hvis de ønsker at søge optag på en teknikeruddannelse i Island, men tre semestre, hvis de ønsker at søge optag på en ingeniøruddannelse i Island.

Ansøgere med en uafsluttet islandsk studentereksamen optages på baggrund af en individuel vurdering og indplaceres på adgangskurset afhængigt af deres forudgående uddannelse.

Et fuldt kursus omfatter i alt 93 einingar: 12 einingar i islandsk, 9 einingar i dansk, 12 einingar i engelsk, 6 (tidligere 9) einingar i tysk, 27 einingar i matematik, 3 einingar i it, 6 einingar i kemi, 9 einingar i fysik, 3 einingar i bogholderi, 3 (tidligere 0) einingar i edb og 3 einingar i idéhistorie.

Minimumskrav for at bestå er 5 i hvert modul. Der udregnes ikke et gennemsnit af karakterer.

Dokumentationskrav

Eksamensbevis for adgangskursus + dokumentation for optagelsesgrundlag (dvs. forudgående gymnasial uddannelse eller anden ungdomsuddannelse) med henblik på vurdering af eventuelle fagspecikke adgangskrav).

Baggrund for status
Det danske adgangskursus til ingeniøruddannelserne er reguleret i bekendtgørelse nr. 367 af 22. maj 2008 om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne og er adgangsgivende i henhold til stk. 3. i bekendtgørelse nr. 32 af 29. januar 2008 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne. I modsætning hertil er de islandske adgangskurser ikke reguleret i islandsk lovgivning.. 

Til toppen

Háskolebrú (Brobygningskursus til Universitet) fra Keilir Academy for Excellence

Kurset er startet i 2007 og er tilrettelagt af Keilir Academy for Excellence i samarbejde med Háskóli Íslands (Islands Universitet). Kurset giver adgang til Islands Universitet, dog kun på dispensation ved fakulteterne humaniora, ret, teologi og sundhedsvidenskab, samt til andre universiteter.

Adgang til kurset er baseret på minimum 2 år af en gymnasieuddannelse (70 einingar) og arbejdslivserfaringer kombineret med en optagelsessamtale. Háskolebrú varer 9 til 12 måneder afhængigt af forudsætninger. Der er fire linjer, hvor et fuldt program omfatter:
Minimumskrav for at bestå er 5 i hvert modul. Der udregnes ikke et gennemsnit af karakterer.

Dokumentationskrav

Eksamensbevis for adgangskursus + dokumentation for optagelsesgrundlag (dvs. forudgående gymnasial uddannelse eller anden ungdomsuddannelse) med henblik på vurdering af eventuelle fagspecikke adgangskrav).

Baggrund for status
Det danske adgangskursus til ingeniøruddannelserne er reguleret i bekendtgørelse nr. 367 af 22. maj 2008 om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne og er adgangsgivende i henhold til stk. 3. i bekendtgørelse nr. 32 af 29. januar 2008 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne. I modsætning hertil er de islandske adgangskurser ikke reguleret i islandsk lovgivning.
 
Til toppen

Frumgreinadeild fra Bifröst Handelsskole

Kurset bygger på 3 års ungdomsuddannelse og er accepteret af Islands Universitet. Det omfatter 37 einingar: 7,5 einingar i matematik, 2,5 einingar i islandsk, 6,5 einingar i it, 4 einingar i erhvervsøkonomi, 4 einingar i jura, 4 einingar i erhvervsengelsk og 1 eining i studieforberedelse.

Dokumentationskrav

Eksamensbevis for adgangskursus + dokumentation for optagelsesgrundlag (dvs. forudgående gymnasial uddannelse eller anden ungdomsuddannelse) med henblik på vurdering af eventuelle fagspecikke adgangskrav).

Baggrund for status

Det danske adgangskursus til ingeniøruddannelserne er reguleret ved bekendtgørelse og er adgangsgivende i henhold til de danske adgangsbekendtgørelser. I modsætning hertil er de islandske adgangskurser ikke reguleret i islandsk lovgivning.
Til toppen

Direkte link til denne side  -   Senest opdateret: 18-04-2016